Naar school gaan is fijn

Iedereen moet zich prettig kunnen voelen op school. De basis hiervoor is respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Binnen deze normen moet iedere leerling leren zichzelf te zijn om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen.

KIC noemt dit “Handig Gedrag”.

In samenwerking tussen leerling, school en ouders wordt Handig Gedrag aangeleerd.Je ‘kracht in controle’ hebben betekent enerzijds dat je kunt opkomen voor jezelf, maar ook dat je kunt luisteren naar anderen en inlevend kunt zijn. Daar vloeit uit voort dat leerlingen die hun eigen emoties begrijpen en zich kunnen verplaatsen in die van andere minder snel pestgedrag zullen vertonen.

KIC helpt een handje mee!

Het schoolbrede lesprogramma KIC is ontstaan vanuit de gedachte dat leerlingen zich veilig moeten voelen in de klas en op school. Leerlingen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Het lesprogramma bestaat uit een set handige gedragsverwachtingen met bijbehorende handsymbolen (respect, veiligheid, verantwoordelijkheid) en de Kracht In Controle (KIC-) lessen. Het Handig gedrag is gebaseerd op het bekrachtigen van het positieve en het werken met verwachtingen in plaats van regels. De Kracht van het lesprogramma ligt mede in het betrekken van alle partijen: ouders, leerlingen en docenten, daarnaast zijn de lessen opgenomen in het reguliere lesprogramma waardoor er schoolbreed aandacht is voor sociaal gedrag en pesten. Docenten leren signaleren en worden eigen in het benoemen van handig gedrag. De leerlingen krijgen KIC-lessen waarin aandacht wordt besteed aan handig gedrag, weerbaarheid en hun eigen emoties, gevoel en gedrag. Mede doordat leerlingen wekelijks over hun eigen gevoel praten, kan pestgedrag vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden en is er meer wederzijds respect.

In klas 2 en 3 wordt KIC uitgebouwd naar een juiste beroepsattitude en -houding onder het keuzedeel “Communicatie”.

Volg uw leerlingen direct via de App

Om de voortgang van de leerlingen goed te kunnen volgen wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Dit systeem is benaderbaar via een web-applicatie en biedt onder andere een sociogram, een sociaal-emotionele vragenlijst, informatie voor alle partijen en een competentiemeter (levensvaardigheden). De competentiemeter wordt ingevuld door de leerlingen, ouders en docenten (mentoren). Op deze manier worden alle partijen betrokken bij het leerproces van het kind.

KIC is speciaal voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 16 jaar

KIC is breed inzetbaar en geschikt voor alle richtingen in het regulier onderwijs en het VSO. De methode is geschreven voor de leerjaren 1 t/m 3. De kracht van ons lesprogramma zit onder andere in het klassikaal aanbieden van de lessen. Wanneer je pesten met de hele groep bespreekbaar maakt ervaren “pesters”, “meelopers”, “gepeste leerlingen”, maar ook de “zwijgers” wat hun rol in een pestsituatie is. Daarnaast biedt het klassikaal lesgeven als voordeel dat leerlingen elkaar beter kunnen leren kennen met als uiteindelijke doel meer begrip voor elkaar.

De KIC-lessen worden grotendeels gegeven in de gymzaal door de gymdocent, uit onderzoek en ervaring blijkt dat leerlingen graag leren door te doen/ervaren.

Aanpak

KIC bestaat uit een aantal verschillende facetten.

  • De Fysieke KIC methode
  • Het Handig Gedrag (door de hele school zichtbaar)
  • De lesbrieven voor de mentorlessen
  • Het leerlingvolgsysteem

Tijdens de schoolbrede mentorlessen wordt het handig gedrag behandeld, daarnaast worden er 38 KIC lessen voor leerjaar 1 en 2 aangeboden die in de gymzaal of groot praktijklokaal gegeven kunnen worden. Voor leerjaar 3 zijn er ook 38 lessen, deze lessen kunnen gegeven worden in een theorielokaal.